Projekty

Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu
 

Erasmus+      2020-23

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie) ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1
Erasmus +     2014-2017
Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!

Projekt s Nadáciou ORANGE

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II
Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk
https://archiv.mpc-edu.sk/sk/nppop-2/oprojekte Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk
Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk
Prijímateľ Národného projektu: www.mpc-edu.sk
   
Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách
s využitím elektronického testovania
(PDF)> Vstup do e-Testu <
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk
Letná škola – rozvojový projekt ministerstva školstva
(Mgr. Adriána Laštíková)
Spolu múdrejší 3

– program doučovania ministerstva školstva

pre podrobnejšie info kliknite na odkaz
https://radlinskeho.sk/spolu-mudrejsi-3/
(Mgr. Adriána Laštíková)

Šanca pre všetkých – dotácia mesta Dolný Kubín na letnú činnosť Prázdninové všeličo
(Mgr. Adriána Laštíková)
ČSOB nadácia – výstavba workoutového ihriska
(Mgr. Adriána Laštíková)
Spolu úspešnejší 1 (2021)

– program doučovania pre stredoškolákov ministerstva školstva
(Mgr. Ľubomír Sahuľ)
Spolu úspešnejší 2 (2022)

– program doučovania pre stredoškolákov ministerstva školstva
(Mgr. Ľubomír Sahuľ)
Projekt Renovabis, NDBA Cup 2019 – Obnova basketbalového vybavenia telocvične a turnaj stredných cirkevných škôl diecézy.
(Mgr. Martin Mydliar)
Projekt ITakadémia – 2017-2022 – Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.
Čo sme z projektu získali: – napr. zapojenie žiakov a učiteľov do webinárov počas pandémie na rozšírenie si digitálnych kompenetcií, návšteva Žilinskej univerzity v Žiline so žiakmi na workshopoch, overovanie metodík našimi žiakmi, ktoré sa využívajú v praxi (prírodovedné predmety), workshop na našej škole – vodíkové autíčka, využitie a preplatenie Inovačných vzdelávaní pre pedagógov – prírodovedné predmety, príprava a preplatenie certifikátov pre učiteľovej našej školy, financovanie vzdelávania pre Školského digitálneho koordinátora, získanie financovanie inovačného vzdelávania učiteľov. (Mgr. Lucia Šurinová)
Nadácia Orange (2022)

pre podrobnejšie info kliknite na odkaz

https://radlinskeho.sk/starsi-mladsim-tvorime-komunitu-2022/

(Mgr. Lucia Šurinová)

Nadácia PONTIS – Telekom ENTER
 
pre podrobnejšie info kliknite na odkaz

https://radlinskeho.sk/smart-home/

(Mgr. Lucia Šurinová)

Medzinárodný projekt INTERREG SR-ČR 2022-2023
– Čo sme z projektu získali: Preplatenie certifikátov pre všetkých žiakov 2.stupňa cirkevného gymnázia A. Radlinského (kvinta, sexta, septima, oktáva) + preplatenie vzdelávania 2 učiteľov, možnosť získať mobilnú učebňu na stálo a certifikovať nielen študentov našej školy.
(Mgr. Lucia Šurinová, Mgr. Ľubomír Sahuľ)
Školský digitálny koordinátor 2021/2022 pre gymnázium
-Úlohou školského digitálneho koordinátora je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie, resp. digitálnu budúcnosť.
Čo sme z projektu získali: neformálne a formálne vzdelávanie pedagógov a žiakov školy. Zvýšenie digitálnych kompetencií učiteľa informatiky. Plán rozvoja digitálnych zručností pedagógov školy do roku 2024. Integrovanie tém na zvyšovanie digitálnych zručností žiakov cirkevného gymnázia, vydanie časopisu pre učiteľov – Šikovný učiteľ na rozšírenie si vedomostí z IKT oblasti pre učiteľov (Mgr. Lucia Šurinová)
Rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
na zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných školách a stredných školách
-Cieľom rozvojového projektu bolo zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných a stredných školách, vrátane špeciálnych škôl, prostredníctvom nákupu bežných a kapitálových výdavkov. Získali sme cca 5000€ na nákup elektrického kotla a chladničky do ŠJ.
(Ľubica Valkovičová)
Nadácia Kia Motors Slovakia 2018
– grantový program Smart region – Vzdelávanie pre učiteľov (Mgr. Mária Luptáková)

Aktuality

Geografická olympiáda 

Dňa 23.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Dokonca až 50 žiakov bolo úspešnými riešiteľmi zadaní geografickej olympiády. Na okresné kolo postupuje 9 žiakov z Cirkevnej

Čítať viac »

Požehnaný Advent!

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: