Činnosť v ŠKD

Pravidelná činnosť:

Odpočinková činnosť je zameraná na rôzne spoločenské hry, počúvanie hudby,
čítanie rozprávok, rozhovory na rôzne témy, individuálnu hrovú činnosť.

Rekreačná činnosť prebieha väčšinou vonku na čerstvom vzduchu. Využívame hlavne školské ihrisko
a mestské ihrisko, telocvičňu. Hráme sa s deťmi rôzne pohybové hry alebo chodíme na vychádzky do okolia školy.

Záujmová činnosť v sebe zahŕňa kreslenie, maľovanie, ručné práce, spievanie, tancovanie, dramatizáciu, športové
hry, besedy o prírode, o zdraví a vhodnom správaní. Organizujeme rôzne kvízy a súťaže.

Príprava na vyučovanie je zameraná na prípravu žiakov na vyučovanie. Učivo
upevňujeme aj pomocou rôznych didaktických hier.

Príležitostná činnosť:
Jesenná Šarkaniáda, Návšteva v ZOO Shop, Let´s dance, Hľadanie pokladu, Karneval, Noc v ŠKD, Tvorivé dielne

Činnosť ŠKD sa uskutočňuje podľa vypracovaného výchovného – vzdelávacieho
programu. Realizuje sa tak, aby sa v priebehu dňa vystriedal odpočinok, relax
so vzdelávaním.

Je zahrnutá v tematických oblastiach:
Vzdelávacia :

-rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa
-získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov
-získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu

Spoločensko-vedná oblasť:

-rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie
-prejavovať úctu k starším
-kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa
-sprostredkúvame deťom kresťanské hodnoty dobra

Pracovno-technická oblasť:

-rozvíjať základy manuálnych technických zručností
-získať zručnosti potrebné pre praktický život
-vedieť spolupracovať so skupinou

Prírodovedno-enviromentálna:

-pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia
-rozvíjať zručnosti pri činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

Esteticko-výchovná:

-rozvíjať talent a špecifické schopnosti
-posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí
-prejavovať vzťah k estetickej úprave prostredia

Telovýchovná, zdravotná a športová:
-rozvíjať športový talent a schopnosti
-pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia
-poznať základné princípy zdravého životného štýlu

podrobné informácie, fotografie, video záznamy nájdete v aktualitách alebo na našej FB stránke alebo YouTube kanáli. Kliknite vpravo hore na stránke;-)

 

Aktuality

Práca v novej dielni

Pracovať v novozariadenej dielni je zábava. Žiaci používajú malé sústruhy na ktorých si môžu vyskúšať prácu s drevom. Vytvárajú rôzne figúrky a prívesky. Niektorí to

Čítať viac »

Svetový deň mlieka

Dňa 27. 9. 2023 sme si pripomenuli svetový deň mlieka v školách, ktorý je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky

Zápis do MŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: