Vyhľadať
Close this search box.

Prijímacie konanie 2023/2024 – 2. kolo

Výsledky 2. kola prijímacích skúšok v školskom roku 2022/2023

Por.č. Kód uchádzača Dátum skúšky SJL MAT Spolu Výsledok
1. 37ZR8 20.6.2023 24 32 117,46 Prijatý
2. 63SL8 20.6.2023 30 18 92,707 Prijatý

Písomné rozhodnutie o prijatí dostanete doporučene poštou. Prosíme rodičov, aby písomne potvrdili nástup na štúdium najneskôr do 28. 06. 2023. 
Pripojte kópiu cez EduPage systém a následne doručte škole. (stiahnite si potvrdenie o nastúpení žiaka na strednú školu vo formáte PDF)
Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Mgr. Ľudovít Mačor, RŠ

———————————————–

Časový harmonogram prijímacích skúšok
20.jún 2023 (utorok)
8.00 – 8.15 (15 min) Prezentácia, úvodné pokyny
8.15 – 9.15 (60 min) Test z matematiky
9.15 – 9.30 (15 min) Prestávka
9.30 – 9.40 (10 min) Pokyny k testu
9.40 – 10.40 (60 min) Test zo slovenského jazyka
10.40 Koniec prijímacích skúšok
Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené v utorok 20.06.2023 na webovej stránke školy do 17.00 .

Mgr. Ľudovít Mačor
riaditeľ školy

Vážení uchádzači o štúdium na našej škole, oznamujeme Vám, že riaditeľ školy vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania.
V súlade s § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovujem tieto podmienky prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium na strednú školu v školskom roku 2023/2024:
V 2. kole prijímacích skúšok je možné prijať z dôvodu nenaplnenia počtu:
o v študijnom odbore 7902J00 gymnázium 4 ročný odboršpecializácia informatika ešte 4 uchádzačov,
1. Prihlášku na vzdelávanie doručí uchádzač alebo jeho zákonný zástupca cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), osobne alebo poštou na adresu strednej školy pre prijímacie konanie v druhom kole
do 14. júna 2023.
2. Uchádzači budú na štúdium prijatí na základe kritérií schválených pre školský rok 2023/2024.
3. Prijímacia skúška na nenaplnený počet miest sa uskutoční 20. júna 2023 podľa kritérií určených v Podmienkach prijímacieho konania do prvého ročníka pre školský rok 2023/2024.
4. Výsledky budú zverejnené na webovej stránke a Rozhodnutie o prijatí zaslané uchádzačom v deň konania prijímacej skúšky.
5. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 28. júna 2023 doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu: radlinskeho@radlinskeho.sk  alebo poštou na adresu strednej školy(Cirkevné gymnázium A. Radlinského, Okružná 2062/25, Dolný Kubín, 026 01) záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Ďalšie informácie o prijímacom konaní v 2. kole sa môže uchádzač a jeho zákonný zástupca dozvedieť na tel. čísle 0911 876 026
Mgr. Ľudovít Mačor, riaditeľ školy

Aktuality

Viedeň

Dňa 28.5. 2024 sme podnikli výlet do zahraničia. S triedami 9.A, 9.B a sexta sme navštívili Viedeň. Naša cesta Viedňou začala pri zámku Schönbrunn (sídlo

Čítať viac »
Podporte nás 2%

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky
Otvárame aj v šk. roku 2024/25
Deň otvorených dverí bude
(piatok) 26.1.2024
alebo
(pondelok) 29. 1. 2024
o 10:00 v priestoroch školy

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci:

Národný projekt POP III