Vyhľadať
Close this search box.

Nové informácie k dotáciám na stravu

Informácia o poskytovaní dotácie na stravu od 01. 09. 2023

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotáciu na stravu“) je možné poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (MŠ) alebo základnú školu (ZŠ), ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

S účinnosťou od 01.09.2023 je možné dotáciu na stravu poskytnúť aj na deti, ktoré navštevujú prvý až štvrtý ročník osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole alebo prvý ročník päťročného vzdelávacieho programu v strednej škole po prijatí na vzdelávanie z ôsmeho ročníka základnej školy,  ak rodič požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

Dotácia na stravu sa poskytuje v sume:

– 1,40 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno – vzdelávacej činnosti  v poslednom ročníku MŠ a odobralo obed,
– 2,10 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
2,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a v SŠ a odobralo obed.

V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

– za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ a s účinnosťou od 01.09.2023 sa za výchovno – vzdelávaciu činnosť v poslednom ročníku v MŠ považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na predprimárnom vzdelávaní, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,

– dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára–špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, si vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto diétne jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a dieťa bude zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ). Je potrebné priniesť potvrdenie  od lekára – pediatra alebo špecialistu!

– ak žiak/dieťa nepríde do školy/MŠ, zákonný zástupca dieťaťa má povinnosť dieťa zo stravy včas odhlásiť! V prípade, že dieťa neodhlási, je povinný uhradiť cenu stravného lístka v plnej výške.

Ak Vaše dieťa navštevuje v Cirkevnej spojenej škole Dolný Kubín posledný ročník MŠ, ZŠ (1. a 2. stupeň) a máte záujem o poskytovanie dotácie na stravu na dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na tlačive „žiadanka“, ktorá je umiestnená na stránke školy v časti zariadenia – školská jedáleň. Žiadanku prosíme doručiť Zariadeniu školského stravovania pri Cirkevnej spojenej škole, Okružná 2062/25, Dolný Kubín.

V prípade, že dieťa sa v školskej jedálni doteraz nestravovalo, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa (nový stravník) bolo zaradené do zoznamu stravníkov vypísaním „zápisného lístka“, ktorý je tiež umiestnený na stránke školy v časti zariadenia – školská jedáleň.

V prípade, ak nedoručíte túto návratku ZŠS, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu nepožiadate.
Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

Aktuality

Podporte nás 2%

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky
Otvárame aj v šk. roku 2024/25
Deň otvorených dverí bude
(piatok) 26.1.2024
alebo
(pondelok) 29. 1. 2024
o 10:00 v priestoroch školy

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci:

Národný projekt POP III