Vyhľadať
Close this search box.

CVČ 2023-24

Týždenný rozvrh ZÚ v CVČ pri Cirkevnej spojenej škole v D. Kubíne v šk. roku 2023/24
Začiatok činnosti záujmových útvarov 18. 9. 2023

>Ponuka krúžkov a týždenný rozvrh ZÚ v CVČ 2023-24 (formát PDF)<
>ROZVRH<

 

>Prihláška do krúžku (záujmového útvaru 2023-24 PDF)  (formát DOC)<
>Žiadosť o prijatie dieťaťa do centra voľného času pri CSŠ (formát DOC)<

Vnútorný predpis o poplatkoch v materskej škole, ŠKD a CVČ
(platný od 1.9. 2023 do 31.8.2024)

Základné informácie o záujmovej činnosti v CVČ pri CSŠ, Okružná 2062/25, 026 01 Dolný Kubín

Poplatky za ZÚ od 1. 9. 2023:

  • žiak navštevujúci záujmový útvar v CVČ s finančnou dotáciou od obce 5 €/mesiac
  • žiak navštevujúci záujmový útvar v CVČ bez finančnej dotácie od obce 9 €/mesiac
  • dieťa navštevujúce MŠ v CSŠ 5 €/mesiac
  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi – v zmysle z.č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 0 € / mesiac
  • žiak, ktorý má prerušenú dochádzku do centra voľného času na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom 0 € / mesiac

Mimoškolská činnosť pri CSŠ:
• ak žiak odovzdá Vzdelávací poukaz, mimoškolská činnosť pri CSŠ 0 € /mesiac
*VP – (Vzdelávací poukaz), ktorý škola vydá žiakovi v mesiaci september 2023

Tento príspevok prosíme uhradiť vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Platbu za ZÚ v CVČ prosíme uhradiť na číslo účtu: SK86 0200 0000 0041 3148 1957
Je potrebné zadať variabilný symbol žiaka viditeľný na EduPage žiaka.
Do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa, názov záujmového útvaru (krúžku).

Aktuality

Viedeň

Dňa 28.5. 2024 sme podnikli výlet do zahraničia. S triedami 9.A, 9.B a sexta sme navštívili Viedeň. Naša cesta Viedňou začala pri zámku Schönbrunn (sídlo

Čítať viac »
Podporte nás 2%

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky
Otvárame aj v šk. roku 2024/25
Deň otvorených dverí bude
(piatok) 26.1.2024
alebo
(pondelok) 29. 1. 2024
o 10:00 v priestoroch školy

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci:

Národný projekt POP III