CVČ 2021-22

>Ponuka krúžkov a týždenný rozvrh ZÚ v CVČ 2021-22 (formát PDF)<
(Začiatok činnosti záujmových útvarov 20. 9. 2021)

>ROZVRH<
(Týždenný rozvrh ZÚ v CVČ pri CSŠ v šk. roku 2021/22)

>Prihláška do krúžku (záujmového útvaru 2021-22) (formát DOC)<
>Žiadosť o prijatie dieťaťa do centra voľného času pri CSŠ (formát DOC)<
>Vnútorný predpis o poplatkoch v materskej škole, ŠKD a CVČ platný od 1.9.2021 do 31.8.2022<

Základné informácie o záujmovej činnosti v CVČ pri CSŠ, Okružná 2062/25, 026 01 Dolný Kubín

Činnosť CVČ pri CSŠ bude spustená 20.9.2021.

Poplatky za ZÚ:

Žiak navštevujúci záujmový útvar v CVČ s finančnou dotáciou od obce a s VP 3 €/mesiac
Žiak navštevujúci záujmový útvar v CVČ bez finančnej dotácie od obce s VP 6 €/mesiac

*VP – (Vzdelávací poukaz), ktorý škola vydá žiakovi do 11. 9. 2021

Dieťa navštevujúce MŠ v CSŠ 3 €/mesiac

  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
    k dávke v hmotnej núdzi – v zmysle z.č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
    a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 0 € / mesiac
  • žiak, ktorý má prerušenú dochádzku do centra voľného času na viac ako 30
    po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom 0 € / mesiac

Tento príspevok prosíme uhradiť vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Platbu za ZÚ v CVČ prosíme uhradiť na číslo účtu: SK86 0200 0000 0041 3148 1957
Je potrebné zadať variabilný symbol žiaka viditeľný na edupage žiaka.
Do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa, ZÚ.

Ponuka krúžkov a týždenný rozvrh ZÚ v CVČ 2021-22 (formát PDF)<
(Začiatok činnosti záujmových útvarov 20. 9. 2021)

>ROZVRH<
(Týždenný rozvrh ZÚ v CVČ pri CSŠ v šk. roku 2021/22)

>Prihláška do krúžku (záujmového útvaru 2021-22) (formát DOC)<
>Žiadosť o prijatie dieťaťa do centra voľného času pri CSŠ (formát DOC)<
>Vnútorný predpis o poplatkoch v materskej škole, ŠKD a CVČ platný od 1.9.2021 do 31.8.2022<

Aktuality

Pekné leto!

Pekné leto prajú všetci zamestnanci Cirkevnej spojenej školy! (aj tí, ktorí na fotografii nie sú, ale ešte sa pokúsime doplniť;-)    

Čítať viac »

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: