CVČ 2022-23

>Ponuka krúžkov a týždenný rozvrh ZÚ v CVČ 2022-23 (formát PDF)<
(Začiatok činnosti záujmových útvarov 19. 9. 2022)

>ROZVRH<
(Týždenný rozvrh ZÚ v CVČ pri Cirkevnej spojenej škole v D. Kubíne v šk. roku 2022/23)

Prihláška do krúžku (záujmového útvaru 2022-23 PDF)        (formát DOC)<
>Žiadosť o prijatie dieťaťa do centra voľného času pri CSŠ (formát DOC)<
>Vnútorný predpis o poplatkoch v materskej škole, ŠKD a CVČ
platný od 1.9.2022 do 31.12.2022<

>Vnútorný predpis o poplatkoch v materskej škole, ŠKD a CVČ
platný od 1.1.2023 do 31.8.2023<

Základné informácie o záujmovej činnosti v CVČ pri CSŠ, Okružná 2062/25, 026 01 Dolný Kubín

Činnosť CVČ pri CSŠ bude spustená 19.9.2022.

Poplatky za ZÚ od 1. 1. 2023:

• žiak navštevujúci záujmový útvar v CVČ s finančnou dotáciou od obce 5 €/mesiac
• žiak navštevujúci záujmový útvar v CVČ bez finančnej dotácie od obce 9 €/mesiac
• dieťa navštevujúce MŠ v CSŠ 5 €/mesiac
• ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi – v zmysle z.č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 0 € / mesiac
• žiak, ktorý má prerušenú dochádzku do centra voľného času na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom 0 € / mesiac

Mimoškolská činnosť pri CSŠ:
• ak žiak odovzdá Vzdelávací poukaz, mimoškolská činnosť pri CSŠ 0 € /mesiac
*VP – (Vzdelávací poukaz), ktorý škola vydá žiakovi v mesiaci september 2022

Tento príspevok prosíme uhradiť vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Platbu za ZÚ v CVČ prosíme uhradiť na číslo účtu: SK86 0200 0000 0041 3148 1957
Je potrebné zadať variabilný symbol žiaka viditeľný na EduPage žiaka.
Do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa, ZÚ.

Aktuality

Deň otvorených dverí

23. 3. 2023 sme privítali predškolákov skoro zo všetkých MŠ v našom meste.  Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na ďalšie stretnutie možno už na

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky

Zápis do ZŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: