Vyhľadať
Close this search box.

Profil školy

História školy a Andrej Ľudovít Radlinský
V roku 2022 máme za sebou 30 rokov pôsobenia. Prečítajte si, čo sa zatiaľ udialo…

„Vychovávame všetkým, čim sme a čo robíme.“

A. Ľ. Radlinský

Prioritou našej školy je:

 • vysoká kvalita výchovy a vzdelávania,
 • rozsah a kvalita poskytovaných služieb,
 • spolupráca s rodinou a príslušnými inštitúciami

Pri práci sa riadime kresťanskými zásadami. Našou snahou je vychovať múdrych, vzdelaných a angažovaných mladých ľudí, múdrych, vzdelaných a angažovaných mladých kresťanov.

Cirkevná spojená škola poskytuje možnosti vzdelávania detí a mládeže od materskej školy až po maturitu.
V našej spojenej škole sú integrované zložky materská škola, základná škola a osemročné gymnázium, centrum voľného času, školský klub.

Edukačný program školy je postavený na 3 základných pilieroch:

 1. Kresťanská orientácia školy – prehlbovanie a upevňovanie kresťanského vedomia, kresťanskej morálky a hodnôt.
 2. Kvalita výchovy a vzdelávania – vytváranie podmienok pre rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu orientovaného na rozvoj individuálnej
  osobnosti žiaka. Sústredenie pozornosti na rozvoj vedomostí a záujmovej orientácie žiakov v jednotlivých oblastiach poznania a činnosti.
  Vyučovanie cudzích jazykov, zavádzanie a využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT) vo vyučovacom procese, príprava žiakov k
  efektívnemu využívaniu IKT aj v praktickom živote, komplexná príprava žiakov na ďalšie vzdelávanie a uplatnenie na trhu práce
  a v spoločnosti.
 3. Spolupráca s rodinou a príslušnými inštitúciami zaoberajúcimi sa problematikou školstva, výchovy, vzdelávania a formovania mladého človeka a jeho osobnosti.

Škola má výborne rozvinutú mimoškolská činnosť – Školský klub detí, Školská knižnica, Školské stredisko záujmovej činnosti – široká paleta
krúžkov pre všetky vekové a záujmové kategórie žiakov z oblasti športu, umenia, vedy i formovania v kresťanskom duchu. Pri škole funguje aj
občianske združenie „Spoločenstvo rodičov a priateľov školy pri cirkevnej škole A. Radlinského v Dolnom Kubíne“, ktorého základným poslaním je spolupracovať
s vedením Cirkevnej spojenej školy na skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu. Zapája sa úspešne do národných i medzinárodných projektov z oblasti
skvalitnenia a modernizácie vzdelávania, vybavenosti školy a jej priestorov, energetickej hospodárnosti prevádzky školy a podobne. V súčasnosti pracuje
intenzívne na výzvach projektov podporovaných z fondov EU, ktoré majú spomínané oblasti značne posilniť.

Aktuality

Podporte nás 2%

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky
Otvárame aj v šk. roku 2024/25
Deň otvorených dverí bude
(piatok) 26.1.2024
alebo
(pondelok) 29. 1. 2024
o 10:00 v priestoroch školy

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci:

Národný projekt POP III