Profil školy

História školy a Andrej Ľudovít Radlinský
V roku 2022 máme za sebou 30 rokov pôsobenia. Prečítajte si, čo sa zatiaľ udialo…

„Vychovávame všetkým, čim sme a čo robíme.“

A. Ľ. Radlinský

Prioritou našej školy je:

 • vysoká kvalita výchovy a vzdelávania,
 • rozsah a kvalita poskytovaných služieb,
 • spolupráca s rodinou a príslušnými inštitúciami

Pri práci sa riadime kresťanskými zásadami. Našou snahou je vychovať múdrych, vzdelaných a angažovaných mladých ľudí, múdrych, vzdelaných a angažovaných mladých kresťanov.

Cirkevná spojená škola poskytuje možnosti vzdelávania detí a mládeže od materskej školy až po maturitu.
V našej spojenej škole sú integrované zložky materská škola, základná škola a osemročné gymnázium, centrum voľného času, školský klub.

Edukačný program školy je postavený na 3 základných pilieroch:

 1. Kresťanská orientácia školy – prehlbovanie a upevňovanie kresťanského vedomia, kresťanskej morálky a hodnôt.
 2. Kvalita výchovy a vzdelávania – vytváranie podmienok pre rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu orientovaného na rozvoj individuálnej
  osobnosti žiaka. Sústredenie pozornosti na rozvoj vedomostí a záujmovej orientácie žiakov v jednotlivých oblastiach poznania a činnosti.
  Vyučovanie cudzích jazykov, zavádzanie a využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT) vo vyučovacom procese, príprava žiakov k
  efektívnemu využívaniu IKT aj v praktickom živote, komplexná príprava žiakov na ďalšie vzdelávanie a uplatnenie na trhu práce
  a v spoločnosti.
 3. Spolupráca s rodinou a príslušnými inštitúciami zaoberajúcimi sa problematikou školstva, výchovy, vzdelávania a formovania mladého človeka a jeho osobnosti.

Škola má výborne rozvinutú mimoškolská činnosť – Školský klub detí, Školská knižnica, Školské stredisko záujmovej činnosti – široká paleta
krúžkov pre všetky vekové a záujmové kategórie žiakov z oblasti športu, umenia, vedy i formovania v kresťanskom duchu. Pri škole funguje aj
občianske združenie „Spoločenstvo rodičov a priateľov školy pri cirkevnej škole A. Radlinského v Dolnom Kubíne“, ktorého základným poslaním je spolupracovať
s vedením Cirkevnej spojenej školy na skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu. Zapája sa úspešne do národných i medzinárodných projektov z oblasti
skvalitnenia a modernizácie vzdelávania, vybavenosti školy a jej priestorov, energetickej hospodárnosti prevádzky školy a podobne. V súčasnosti pracuje
intenzívne na výzvach projektov podporovaných z fondov EU, ktoré majú spomínané oblasti značne posilniť.

Aktuality

Geografická olympiáda 

Dňa 23.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Dokonca až 50 žiakov bolo úspešnými riešiteľmi zadaní geografickej olympiády. Na okresné kolo postupuje 9 žiakov z Cirkevnej

Čítať viac »

Požehnaný Advent!

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: