Vyhľadať
Close this search box.

30 rokov existencie školy

30 rokov existencie školy

     Tento rok 1. 2. 2022 to bolo presne 30 rokov, kedy sa začala písať história našej Cirkevnej spojenej školy. V tento deň 1. 2. 1992 sa začalo vyučovanie v 14 triedach a 7. ročníkoch. Súčasťou školy sa stal aj ŠKD a zariadenie školského stravovania.
     S myšlienkou založenia cirkevnej spojenej školy sa po zamatovej revolúcii v r.1989 začala zaoberať skupina rodičov Ing. Ján Grega, Ing. Martin Kampa, Ing. Ján Hencovský, Ing. Peter Drozd, Ing. Alojz Oparty, Ing. Ľudovít Behula, p. Andrej Furinda, p. Stanislav Florek, p. Ján Suroviak a ďalší, ktorým ležala na srdci budúcnosť ich detí rovnako ako aj vtedajšiemu dekanovi farnosti Msgr. Alfonzovi Letanovskému. 22. 2. 2002 spustilo prevádzku školské stredisko záujmovej činnosti, 1. 9. 2006 bola otvorená materská škola, 1. 9. 2007 bolo zriadené gymnázium
v osemročnej forme. 1. 1, 2010 sme boli zaradený do siete škôl a školských zariadení ako Cirkevná spojená škola. Prvým riaditeľom sa stal Mgr. Gustáv Turčina, ktorý ju viedol až do 31. januára 2010. Od 1. 2. 2010 prevzal štafetu Mgr. Ľudovít Mačor. Prvá zástupkyňa RŠ bola Mgr. Marta Podobová.
     Od roku 1995 do roku 2002 vo funkcii pokračovala Mgr. Irena Vojtaššáková. Do 1. 10 2010 to bol Ing. Michal Švento po ktorom sa zástupkyňa pre ZŠ stala Mgr. Jana Mešková. Od 1. 9. 2011 sa stala ZRŠ pre gymnázium Mgr. Jana Lonská. Od 1. 9. 2007 bola menovaná ZRŠ pre materskú školu Otília Jurigová. Vedúce CVČ boli postupne od roku 2002 Mgr. Marta Podobová, od roku 2005 Ing. Eva Behulová a od roku 2011 Mgr. Adriána Laštíková, ktorá je v súčasnosti aj vedúca ŠKD. Vedúca ŠKD od 1. 9. 2015 do 1. 9. 2019 Mgr. Gabriela Vrabcová. Ekonomický zástupca RŠ od 1. 5. 1993 Ing. Magdaléna Mišovičová a od 1. 1. 2018 Mgr. Zita Kampová. Vedúcou ŠJ je dodnes Ľubica Valkovičová, ktorú počas MD zastupovala Amália Dudžáková.
     Školu však tvorí aj spoločenstvo pedagogických zamestnancov, tety kuchárky, upratovačky, vrátnici, školníci, administratívne zamestnankyne i duchovní farnosti. Je to množstvo skvelých ľudí, ktorí do života ale aj ďalšieho štúdia pripravovali a pripravujú, starajú sa ako o svoje vlastné deti z mesta Dolný Kubín i širšieho okolia. Vedú ich kroky ako jediná cirkevná škola v meste. Za všetky tie roky svojho pôsobenia prešlo jej bránami už tisíce detí, žiakov i študentov, ktorí s nami aj so svojimi rodičmi tvorili a tvoria jednu veľkú rodinu. Dnes už navštevujú školu deti našich bývalých žiakov a dokonca sa z niektorých stali aj naši kolegovia. Dnes máme 4 triedy MŠ s 90 deťmi, 16 tried ZŠ navštevuje 343 žiakov a 6 tried gymnázia spolu 72 žiakov. Pracuje u nás 54 pedagógov, asistentov, vychovávateľov, 22 prevádzkových a personálnych zamestnancov. Škola postupne od svojho vzniku prešla rôznymi zmenami, úpravami, veľkými i menšími rekonštrukciami a opravami. Spomeniem aspoň kompletné zateplenie, výmenu okien, dverí a podobne vďaka projektu ROP vo výške cca 1 milión € v roku 2012. Zrekonštruovali sme jedáleň, kuchyňu, telocvičňu, triedy, chodby, sociálne zariadenia, sprchy, átriá, školský dvor, vybudovali detské ihrisko, bylinkovú záhradu, altánok, workoutové ihrisko a podobne. Vďaka Farskému úradu a veľkej podpore p.dekana Ľubomíra Pekarčíka sa nám okrem iného podarilo vybudovať nádhernú kaplnku v hodnote 32000 €, ktorá bola vysvätená v novembri 2015 a zasvätená Sv. J. P. II.
     V rámci projektov, ktoré často vypracovali naši pedagógovia, vďaka sponzorom, spoločenstvu rodičov i z vlastného rozpočtu sústavne dopĺňame a obmieňame pomôcky a renovujeme priestory. Okrem projektov zameraných na materiálno technické zabezpečenie, stavebné úpravy, ihriská, oddychové zóny v interiéri aj exteriéri i aktivity s tým spojené, je škola zapojená aj do projektov zabezpečujúcich odbornú pomoc a asistenciu žiakom. Špeciálni asistenti, asistenti učiteľa, pedagogickí asistenti i špeciálni pedagógovia vďaka projektom pracujú so žiakmi v ZŠ ale aj MŠ. Sme zapojení do projektov a výziev spolu úspešnejší a spolu múdrejší, vďaka ktorému učitelia pomáhajú žiakom dovzdelávať sa, máme projekty na boj a predchádzanie šikanovaniu v škole aj vo virtuálnom prostredí. Sme aktívne zapojení do IT akadémie, ktorá má za cieľ zdokonaliť prácu pre všetkých v oblasti využitia informačno-komunikačných technológií, sme certifikovaným pracoviskom pre získavanie ECDL certifikátov pre učiteľov a starších žiakov, ktoré pomáhajú aj s uplatnením sa na trhu práce. Sme dlhodobo zapojení do rozvojového programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátane DofE) ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť uspieť v živote. Získali sme v ňom už aj niekoľko ocenení.
     Žiaci sa so svojimi učiteľmi úspešne zapájajú do regionálnych ale i celoslovenských predmetových olympiád i súťaží z rôznych oblastí. Sme škola aktívna i v oblasti športu, biatlonu, ktorý vychoval športovcov známych nie len doma ale aj v zahraničí, ktorí reprezentovali školu, mesto ale aj Slovensko napríklad na mládežníckych OH. Rovnako sme silným „súperom“ v atletike, loptových hrách a podobne. Naše centrum voľného času je zamerané na množstvo voľnočasových aktivít, ktorých ponuka je každoročne okolo 40 a pracuje v nich vždy okolo 250 žiakov našej školy i z iných škôl. Všetky úspechy žiakov a školy pravidelne zverejňujeme aj vo svojich hodnotiacich správach na internetovej stránke školy www.radlinskeho.sk Najaktuálnejšie dianie v škole sme presunuli počas obdobia pandémie a obratom ho zverejňujeme na stránke facebook.com/radlinskeho. V rokoch 2014-2017 sme boli zapojení do medzinárodnej spolupráce v rámci projektu Erasmus+ (erasmus.radlinskeho.sk) v rámci ktorého žiaci gymnázia spolu so svojimi spolužiakmi v Maďarsku a Poľsku riešili problematiku obnoviteľných zdrojov. V súčasnosti sme už koordinátori ďalšieho projektu Erasmus+ (wtca-erasmus.radlinskeho.sk) a spolupracujeme so školami v Turecku, Španielsku, Litve a Rumunsku. Na projekt sme získali podporu vo výške cca 35 000€. Nedávno sme absolvovali aj mobilitu v Španielsku a sú naplánované ďalšie. Podľa toho ako sa situácia vyvinie s ohľadom na pandémiu Covid 19 ale aj na momentálnu situáciu v Európe spojenú s tragédiou na Ukrajine.
     Pandémia zasiahla aj našu školu a museli sme sa zo dňa na deň prispôsobiť novým výzvam a riešeniu vyučovania nielen prezenčne ale aj dištančne. Aj keď to nebolo jednoduché, vďaka zručnostiam a pripravenosti pedagógov i školy používať na účel dištančnej či kombinovanej výuky IKT technológie sme to zvládali s menšími problémami ako školy, pre ktoré využitie IKT nebolo jednoduché. Obrovská vďaka patrí obetavým učiteľom ale aj zodpovedným žiakom a rodičom, ktorí k zvládnutiu situácie nemalou mierou prispeli. Nebolo to pre nikoho jednoduché materiálne ale ani fyzicky a psychicky. Ako sa hovorí, pandémia nás všetkých preverila. Robili sme všetko čo bolo v našich silách a zabezpečovali sme napríklad aj pomoc najzraniteľnejším, napríklad formou roznášania stravy študentami pre starkých, ktorí pre opatrenia nemohli navštevovať školskú jedáleň.
Počas tohto obdobia sme museli veľa pravidelných aktivít zmeniť na online formu. Deň otcov, Deň matiek, Vnúčatá starým rodičom, Deň detí a podobne. Na tento účel sme vytvorili aj stránku smedoma.radlinskeho.sk, kde je všetko zaznamenané a zaarchivované. Prostredníctvom nej sme sa snažili vytvoriť prostredie a aktivity, ktoré dopĺňali online výučbu a dostali žiakov podľa možnosti aj mimo počítačov. Vychovávateľky z ŠKD ale aj učitelia a duchovní pre žiakov aj návštevníkov stránky pripravovali program, videopásma, súťaže, ankety a podobne.
V týchto dňoch sme otvorili brány školy ale aj srdcia pre žiakov, ktorí prichádzajú z oblasti zasiahnutej vojnou na Ukrajine. Škola sa im v maximálnej miere snaží zabezpečiť dočasné útočisko, vzdelanie, oddych v našom ŠKD a CVČ, stravovanie aj možnosť aspoň načas zabudnúť na hrôzy vojny.
A čo nás okrem spomínaného čaká v najbližšom období? Vďaka projektu iROP a spoluúčasti zriaďovateľa, ktorým je Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, sme získali podporu vo výške takmer 160 000€ na dobudovanie troch odborných učební s vybavením a podporou vyučovania v oblasti IKT, prírodovedných predmetov ale aj manuálnych zručností cez polytechnickú učebňu. Finalizáciu trochu skomplikovala a oddialila pandémia no v najbližších týždňoch by sme mali dospieť do finále. Už dnes podporu a vybavenie začíname naplno využívať.
Momentálne prebieha zápis do MŠ a čaká nás aj zápis do ZŠ. V čase písania príspevku začínajú maturitné skúšky, ktoré bude tento rok absolvovať v našom gymnáziu 17 žiakov. Veríme, že rovnako ako po minulé roky aj tento, budeme úspešnosťou patriť medzi najlepších v regióne Oravy a naši absolventi sa uplatnia na vysokých školách doma aj v zahraničí rovnako ako v minulosti. Aj keď sme po sebe 3. rok nemali možnosť prijať do gymnázia ani jedného žiaka hlavne vďaka regulácii zo strany štátu, ktorý aj keď školu nezriaďuje, rozhoduje o našej budúcnosti, neprestávame v úsilí pokračovať umožniť záujemcom v štúdiu na jedinom cirkevnom gymnáziu na Orave znova. Školu tento rok opúšťa aj 21 deviatakov, ktorí budú pokračovať v štúdiu na stredných školách v meste aj v ďalších regiónoch.
     Na záver príspevku, ktorý naozaj veľmi stručne zhŕňa minulosť, prítomnosť a plány do budúcna mi dovoľte poďakovať naozaj všetkým, ktorí počas 30 ročnej existencie akokoľvek pomáhajú, dôverujú, podporujú, prajú škole a uvedomujú si jej kvalitu a význam pre rodiny, mesto a spoločnosť. Chcem za to všetkým naozaj zo srdca poďakovať a poprosiť o zotrvanie v prejavenej dôvere aj do budúcnosti. Rovnako chcem vyzvať na pokračujúcu spoluprácu a otvorenosť. Zároveň sa chcem ospravedlniť aj za chyby a prípadné pochybenia z našej strany, ktoré sa za tie roky mohli stať. Určite je však našou snahou vyvarovať sa im a poučiť sa z nich. Urobíme všetko preto, aby sme boli dobrou alternatívou pre školy v meste aj v širokom okolí, naplnili očakávania a presvedčili aj naďalej kvalitou, výchovou, ochranou nám zverených detí, žiakov i smerovaním celého spoločenstva Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne. Chceme aj naďalej pracovať v duchu motta od Andreja Ľudovíta Radlinského, ktoré zvolili jej zakladatelia: „Vychovávame všetkým, čim sme a čo robíme!“

Za Cirkevnú spojenú školu v Dolnom Kubíne, Mgr. Ľudovít Mačor, riaditeľ školy.

Aktuality

Viedeň

Dňa 28.5. 2024 sme podnikli výlet do zahraničia. S triedami 9.A, 9.B a sexta sme navštívili Viedeň. Naša cesta Viedňou začala pri zámku Schönbrunn (sídlo

Čítať viac »
Podporte nás 2%

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky
Otvárame aj v šk. roku 2024/25
Deň otvorených dverí bude
(piatok) 26.1.2024
alebo
(pondelok) 29. 1. 2024
o 10:00 v priestoroch školy

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci:

Národný projekt POP III