Vyhľadať
Close this search box.

TESTOVANIE 9

Riadny termín: 20.3.2024 (streda)

Náhradný termín:

  • apríl 2024, pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu,

Účasť na testovaní

Podľa § 154 ods. 5 školského zákona „(5) Účasť škôl na monitorovaní a hodnotení kvality výchovy a vzdelávania je povinná.“.

Podľa § 155 ods. 5 a 7 školského zákona „

(5) Externého testovania žiakov základnej školy sa zúčastňujú všetci žiaci základných škôl príslušného ročníka, v ktorom sa uskutočňuje, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami; žiaci podľa § 97 ods. 5 školského zákona sa externého testovania môžu zúčastniť.

(7) Ak sa žiak 9. ročníka základnej školy z objektívneho dôvodu nezúčastní externého testovania v riadnom termíne, riaditeľ základnej školy po dohode so zákonným zástupcom žiaka požiada organizáciu zriadenú ministerstvom školstva na plnenie úloh v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania o náhradný termín externého testovania. Náhradný termín, v ktorom sa vykoná externé testovanie, musí byť určený tak, aby výsledok mohol žiak predložiť riaditeľovi strednej školy, na ktorú sa hlási, najneskôr päť pracovných dní pred konaním prijímacej skúšky.“

Žiakom podľa § 97 ods. 5 školského zákona je žiak s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím.

Externého testovania v náhradnom termíne sa môže zúčastniť len žiak 9. ročníka základnej školy a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom, ktorý sa z objektívneho dôvodu nezúčastní externého testovania v riadnom termíne. O náhradný termín požiada riaditeľ základnej školy po dohode so zákonným zástupcom žiaka organizáciu zriadenú ministerstvom školstva na plnenie úloh v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania (ďalej len „NÚCEM“).

Úpravy externého testovania pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“)

Pre žiakov so ŠVVP možno v externom testovaní žiakov základnej školy upraviť podmienky externého testovania. Úpravy externého testovania sa týkajú najmä:

  • predĺženia časového limitu pri riešení úloh,
  • zmeny znenia niektorých úloh,
  • grafického vzhľadu alebo zmeny formátu zadaní úloh s použitím rôznych veľkostí písma, zmenenej štruktúry textu, využitím inej možnosti záznamu odpovede alebo počúvania vstupného textu,
  • použitia kompenzačných pomôcok,
  • prítomnosti tlmočníka posunkovej reči, pedagogického asistenta, zdravotníckeho pracovníka alebo školského špeciálneho pedagóga.

Žiak so ŠVVP má počas externého testovania žiakov základných škôl také úpravy, aké mal počas vzdelávania sa v základnej škole. Na vykonanie externého testovania žiaka so ŠVVP pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec základnej školy poverený riaditeľom koordinovaním externého testovania žiakov základnej školy v príslušnej základnej škole uvedie pri prihlásení žiaka len úpravy, ktoré žiak so ŠVVP objektívne potrebuje.

Kompletné informácie o Testovaní 9 – 2024 TU: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

Aktuality

Týždeň s Aladinom

V týždni 25.3. – 29.3. sme sa vydali do rozprávky Aladin. Čítali sme si rozprávku, používali sme aplikáciu Readmio, vypracovali sme si pracovné listy z

Čítať viac »

Noc s Andersenom

V týždni 11. – 15. 3. sme sa celý prvý stupeň zapojili do medzinárodnej aktivity Noc s Andersenom. Tvorili sme na rozprávku Snehová kráľovná. Pracovali

Čítať viac »
Podporte nás 2%

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky
Otvárame aj v šk. roku 2024/25
Deň otvorených dverí bude
(piatok) 26.1.2024
alebo
(pondelok) 29. 1. 2024
o 10:00 v priestoroch školy

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci:

Národný projekt POP III