Vyhľadať
Close this search box.

Pokyny pre rodičov

Pokyny pre rodičov, ktorých deti navštevujú ŠKD

Šk. rok 2023/24:

Prosíme Vás:

– Aby ste zdôrazňovali svojim deťom, že nemôžu svojvoľne odísť z ŠKD, závažne tým poruší školský poriadok! 
– Každý odchod z triedy musí dieťa oznámiť p. vychovávateľke (aj WC).
– Ak dieťa odchádza v sprievode rodiča, alebo inej poverenej osoby z ŠKD, príde to oznámiť svojej p. vychovávateľke.
– Ak poverenou osobou nie je zákonný zástupca, meno tejto osoby musí byť uvedené v prihláške, alebo na osobitnom dokumente podpísanom zák. zástupcom.
– Každú zmenu v spôsobe a v čase odchode dieťaťa z ŠKD oznámte len písomnou formu, kde bude uvedené celé meno dieťaťa, dátum, čas, o koľkej máme dieťa poslať z klubu a podpis zákonného zástupcu.
   (akceptujeme SMS správy a oznam cez EduPage).
– Odchod do záujmových útvarov (krúžkov) v rámci školy zabezpečujú vedúci krúžkov.
– Ak dieťa trpí alergiami, chorobami, prípadne inými zdravotnými problémami, je nutné ich vopred oznámiť p. vychovávateľke.
– V školskom klube v rámci prípravy na vyučovanie majú deti priestor na vypracovanie domácich úloh (ak si rodič neželá, aby si dieťa písalo DÚ v ŠKD, písomne to oznámi pani vychovávateľke).
– Prosíme vás o pravidelnú preventívnu kontrolu vlasov detí.

Príspevok za ŠKD uhrádza zákonný zástupca dieťaťa jednorázovo:

Je potrebné zadať variabilný symbol žiaka viditeľný na EduPage žiaka.
Do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

60 € na číslo účtu SK27 0200 0000 0039 7812 1557 do 15. 10. 2023 (september – december),
8 €/mesiac deti čakajúce na spoje do 13:30
90 € na číslo účtu SK27 0200 0000 0039 7812 1557 do 14. 2. 2024 (január-jún)
prípadne 15 €/cena za jeden mesiac

• ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi – v zmysle z.č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 0€/mesiac
• žiak, ktorý má prerušenú dochádzku do školského klubu detí na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom 0€/mesiac

Tento príspevok sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Zároveň Vás prosíme, aby ste nevstupovali do priestorov tried, telocvične a jedálne, a to
z dôvodov hygienických a bezpečnostných.Vyzdvihnutie dieťaťa obmedzte na čo najkratší čas.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuje vychovávateľku.

Mgr. Adriana Laštíková,
E-mail: adriana.lastikova@radlinskeho.sk
vedúca vychovávateľov ŠKD

 

Aktuality

Viedeň

Dňa 28.5. 2024 sme podnikli výlet do zahraničia. S triedami 9.A, 9.B a sexta sme navštívili Viedeň. Naša cesta Viedňou začala pri zámku Schönbrunn (sídlo

Čítať viac »
Podporte nás 2%

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky
Otvárame aj v šk. roku 2024/25
Deň otvorených dverí bude
(piatok) 26.1.2024
alebo
(pondelok) 29. 1. 2024
o 10:00 v priestoroch školy

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci:

Národný projekt POP III