Pokyny pre rodičov

Pokyny pre rodičov, ktorých deti navštevujú ŠKD

Šk. rok 2022/23:

Prosíme Vás:

– aby ste zdôrazňovali svojim deťom, že nemôžu svojvoľne odísť z ŠKD, ZÁVAŽNE TÝM PORUŠIA ŠKOLSKÝ PORIADOK! Každý odchod z triedy musí dieťa oznámiť p. vychovávateľke (aj WC).
– Ak dieťa odchádza v sprievode rodiča, alebo inej poverenej osoby z ŠKD, príde to oznámiť svojej p. vychovávateľke.
– Ak poverenou osobou nie je zákonný zástupca, meno tejto osoby musí byť uvedené v prihláške, alebo

na osobitnom dokumente podpísanom zák. zástupcom.
– Ak má dieťa odísť domov samé, odchod rodič oznámi pani vychovávateľke. Akceptujeme len písomnú papierovú formu, kde bude uvedené celé meno dieťaťa, dátum, čas, o koľkej máme dieťa poslať z klubu a podpis zákonného zástupcu. Nebude akceptovaná komunikácia prostredníctvom mobilného telefónu, SMS správy, či e-mailom.

– To isté sa týka  odchodov na krúžky a mimoškolské aktivity. Odchod do záujmových útvarov (krúžkov) v rámci školy zabezpečujú vedúci krúžkov.
– Ak dieťa trpí alergiami, chorobami, prípadne inými zdravotnými problémami, je nutné ich vopred oznámiť p. vychovávateľke.
– V školskom klube v rámci prípravy na vyučovanie majú deti priestor na vypracovanie domácich úloh. Ak si to rodič neželá, prosíme to písomne oznámiť pani vychovávateľke. Bolo by vhodné dať dieťaťu osobitný zošit, do ktorého si môže precvičovať prebraté učivo.
– Deti často aj napriek nášmu opakovanému napomínaniu robia rôzne gymnastické cviky mimo hodín telesnej výchovy. Preto vás prosíme, aby ste ich upozornili, že aj toto sa považuje za porušenie školského poriadku, ale najmä na nebezpečie, ktoré im v dôsledku tohto konania hrozí.

– Prosíme vás o pravidelnú preventívnu kontrolu vlasov detí.

Príspevok za ŠKD uhrádza zákonný zástupca dieťaťa jednorázovo:

Je potrebné zadať variabilný symbol žiaka viditeľný na EduPage žiaka.
Do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

48 € (september – december 2021) do 15. 10. 2022 na číslo účtu SK27 0200 0000 0039 7812 1557 VS:
90 € na číslo účtu SK27 0200 0000 0039 7812 1557 do 14. 2. 2023 (január-jún)
15 €/mesiac (deti čakajúce na spoje do 13:308 €/mesiac)

  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi – v zmysle z.č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 0 € / mesiac
  • žiak, ktorý má prerušenú dochádzku do školského klubu detí na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom 0 € / mesiac

Tento príspevok sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

– Zároveň Vás prosíme, aby ste nevstupovali do priestorov tried, telocvične a jedálne, a to z dôvodov hygienických a bezpečnostných.
– Vyzdvihnutie dieťaťa obmedzte na čo najkratší čas.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuje vychovávateľku. Ak to nie je naliehavé, volajte mimo prevádzky ŠKD, alebo si dohodnite stretnutie.

Ďakujeme za pochopenie!
Mgr. Adriana Laštíková,
E-mail: adriana.lastikova@radlinskeho.sk
vedúca vychovávateľov ŠKD

Aktuality

Deň otvorených dverí

23. 3. 2023 sme privítali predškolákov skoro zo všetkých MŠ v našom meste.  Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na ďalšie stretnutie možno už na

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky

Zápis do ZŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: