Vyhľadať
Close this search box.

Info pre rodičov deviatakov

USMERNENIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA STREDNÉ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023.

 1. Po novom bude zákonný zástupca vypĺňať iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania na tzv. „netalentové odbory“ a najviac dva odbory na tzv. „talentové odbory“.
  Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký. Prihlášku je potrebné podať do
  14.marca 2022.
  Riaditelia stredných škôl zverejnia
  podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl do 28. februára 2022.
  Riaditeľ gymnázia môže zaradiť do podmienok prijímacieho konania prijatie uchádzača
  bez prijímacej skúšky, ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 90% v každom vyučovacom predmete samostatne.
  Riaditeľ stredných odborných škôl môže zaradiť do podmienok prijímacieho konania prijatie uchádzača
  bez prijímacej skúšky, ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 80% v každom vyučovacom predmete samostatne.

ooxWord://word/media/image1.jpegProces podávania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2021/2022.

 1. a) Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie v poradí podľa záujmu
  najviac dva netalentové odbory,najviac dva talentové odbory.
  b) Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy.

  c) Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy sú zverejnené na webovom sídle ministerstva školstva,

  https://www.minedu.sk/data/att/21954.pdf

  d) Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky na každú strednú školu, na ktorú sa uchádzač hlási, je
  do 14. marca 2022 pre všetky odbory.
  e) Prihlášku možno podať:

  – elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda) bez
  elektronického podpisu občianskym preukazom, alebo
  – v listinnej podobe na
  tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov).
 2. Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.
  f) Povinnými prílohami prihlášky podľa druhu záujmu o štúdium je: –
  Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (verzia DOCX; verzia PDF) na účel schopnosti študovať zvolený študijný odbor alebo učebný odbor
  (
  predkladá len uchádzač o štúdium v tých študijných odboroch alebo učebných odboroch, ktoré ministerstvo školstva zverejnilo do 31. januára 2022. (v prílohe nižšie)

Prílohy:

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka študovať príslušný odbor vzdelávania pre školský rok 2022/2023: (verzia DOCX; verzia PDF)
Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium:
(verzia DOCX; verzia PDF)
V prípade nejasností kontaktujte Mgr. Magdalénu Pilarčíkovú (vých. poradca)
E-mail: magdalena.pilarcikova@radlinskeho.sk

Aktuality

Podporte nás 2%

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky
Otvárame aj v šk. roku 2024/25
Deň otvorených dverí bude
(piatok) 26.1.2024
alebo
(pondelok) 29. 1. 2024
o 10:00 v priestoroch školy

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci:

Národný projekt POP III