Vyhľadať
Close this search box.

Žiacka školská rada

Zloženie žiackej školskej rady 2023/2024

koordinátor: Mgr. Ľubomír Sahuľ

Predseda: Simona Fecková; simona.feckova@radlinskeho.sk
Podpredseda:
Zapisovateľ: Jozef Strapec
Zástupca žiakov v rade školy: Simona Fecková

Adam Kozoň
Martina Fecková
Lenka Priesolová
Simona Fecková
Matej Lastič
Jozef Strapec
Emma Mikušová
Eva Lacková
Daša Brontvajová
Adam Juhás

 

Zloženie žiackej školskej rady 2022/2023

koordinátor: Mgr. Ľubomír Sahuľ

Predseda: Simona Fecková; simona.feckova@radlinskeho.sk
Podpredseda:
Zapisovateľ: Jozef Strapec
Zástupca žiakov v rade školy: Simona Fecková
Ostatní členovia:
Barbora Fedorová
Lenka Priesolová
Emma Mikušová
Matej Lastič
Martina Fecková
Klára Škvarková
Andrea Jackulíková

Zloženie žiackej školskej rady 2021/2022

koordinátor: Mgr. Ľubomír Sahuľ

Predseda: Klára Škvarková; klara.skvarkova@radlinskeho.sk
Podpredseda:
Zapisovateľ: Marianna Murínová
Zástupca žiakov v rade školy: Klára Škvarková
Ostatní členovia:
Barbora Fedorová
Lenka Priesolová
Emma Mikušová
Matej Lastič
Jozef Strapec
Martina Fecková
Simona Fecková
Andrea Jackulíková
Kristína Farkašová

 

Štatút žiackej školskej rady pri Cirkevnej spojenej škole, Okružná 2062/25 v Dolnom Kubíne

Preambula

V zmysle ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady pri Cirkevnej spojenej škole, Okružná 2062/25 v Dolnom Kubíne.

Článok I.
Základné ustanovenie

1. Názov: žiacka školská rada pri Cirkevnej spojenej škole, Okružná 2062/25 v Dolnom Kubíne
2. Adresa školy: Okružná 2062/25 , 026 01 Dolný Kubín
3. Žiacka školská rada sa vo svojej činnosti bude riadiť týmto štatútom.

Článok II.
Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

1. Žiacka školská rada je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri Cirkevnej spojenej škole, Okružná 2062/25 v Dolnom Kubíne.
2. Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

Článok III.
Činnosť žiackej školskej rady

1. Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.
2. Žiacka školská rada rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi školy a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.
3. Žiacka školská rada prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
4. Žiacka školská rada iniciuje školskú záujmovú činnosť.
5. Žiacka školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
6. Žiacka školská rada volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.
7. Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej školskej rady. Na platné uznesenie žiackej školskej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej školskej rady.
8. Žiacka školská rada vypracuje plán práce žiackej školskej rady na začiatku nového školského roku a správu o činnosti žiackej školskej rady na konci školského roku a odovzdá ich riaditeľovi školy.

Článok IV.
Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov

koordinátor: Mgr. Ľubomír Sahuľ

Predseda: Klára Škvarková; klara.skvarkova@radlinskeho.sk
Podpredseda:
Zapisovateľ: Marianna Murínová
Zástupca žiakov v rade školy: Klára Škvarková
Ostatní členovia:
Barbora Fedorová
Lenka Priesolová
Emma Mikušová
Matej Lastič
Jozef Strapec
Martina Fecková
Simona Fecková
Andrea Jackulíková
Kristína Farkašová

 

1. Žiacka školská rada má 7 členov.
2. Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní všetci žiaci školy.
3.. Členovia žiackej školskej rady si spomedzi seba zvolia predsedu, podpredsedu a zapisovateľa.
4. Z každej voľby sa robí zápisnica.
5. Ak zanikne členstvo v žiackej školskej rade, napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, členmi žiackej školskej rady sa stanú novozvolení žiaci.

Článok V.
Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

1. Člen má právo:
a) voliť a byť volený,
b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu žiackej školskej rady,
c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať,
d) hlasovať ku všetkým uzneseniam žiackej školskej rady,
e) predkladať na rokovanie žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály.

2. Člen žiackej školskej rady je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena žiackej školskej rady podľa tohto štatútu.
3. Člen žiackej školskej rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Z každého zasadnutia žiackej školskej rady sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

Článok VI.
Práva a povinnosti predsedu žiackej školskej rady

1. Predseda žiackej školskej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej školskej rady a koná v jej mene.
2. Predseda žiackej školskej rady zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia žiackej školskej rady.
3. Predseda žiackej školskej rady má právo:
   a) požadovať vysvetlenie absencie členov žiackej školskej rady na zasadnutiach,
   b) byť informovaný o činnosti členov žiackej školskej rady,
   c) rozdeľovať úlohy členom žiackej školskej rady,
   d) vylúčiť člena žiackej školskej rady alebo účastníka zo zasadnutia po dohode všetkých členov ŽŠR v prípade jeho nevhodného správania.

4. Predseda žiackej školskej rady môže požiadať vedenie školy o vystúpenie na zasadnutí pedagogickej rady. Po svojom vystúpení sa zasadnutia nezúčastňuje.

Článok VII.
Povinnosti podpredsedu žiackej školskej rady

1. Podpredseda žiackej školskej rady preberá povinnosti predsedu žiackej školskej rady v prípade jeho neprítomnosti.
2. Podpredseda žiackej školskej rady pomáha predsedovi žiackej školskej rady pri organizovaní zasadnutí žiackej školskej rady.

Článok VIII.
Povinnosti zapisovateľa

1. Zapisovateľ vyhotovuje zápisnicu zo zasadnutí žiackej školskej rady.
2. Zapisovateľ zodpovedá za informovanosť všetkých žiakov školy o zasadnutiach žiackej školskej rady.

Článok IX.
Hospodárenie žiackej školskej rady

1.Žiacka školská rada zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi.
2. Príjmy žiackej školskej rady tvoria výnosy z akcií žiackej školskej rady.
3. Žiacka školská rada nemá vlastný majetok.
4. Žiacka školská rada hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.
5. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie rade školy jej predseda najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.

Článok X.
Zasadnutia žiackej školskej rady

1. Žiacka školská rada zasadá v určený deň v prvý týždeň v mesiaci, ak nie je stanovené inak.
2.Žiacka školská rada zaniká zrušením školy alebo rozhodnutím väčšiny členov žiackej školskej rady.

Článok XI.
Tento štatút bol prerokovaný dňa 20.11.2012 a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady dňa …….. a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

Dátum

podpis predsedu ŽŠR podpis riaditeľa školy

(dokument uložený u riaditeľa školy)

Aktuality

Viedeň

Dňa 28.5. 2024 sme podnikli výlet do zahraničia. S triedami 9.A, 9.B a sexta sme navštívili Viedeň. Naša cesta Viedňou začala pri zámku Schönbrunn (sídlo

Čítať viac »
Podporte nás 2%

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky
Otvárame aj v šk. roku 2024/25
Deň otvorených dverí bude
(piatok) 26.1.2024
alebo
(pondelok) 29. 1. 2024
o 10:00 v priestoroch školy

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci:

Národný projekt POP III