Vyhľadať
Close this search box.

výberové konanie

Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Cirkevná spojená škola vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

Kategória PZ: asistent učiteľa
Počet miest : 2
Termín nástupu: 1. 9. 2022
Pracovný pomer: doba určitá, úväzok 100%
do 31. 08. 2023.

Požiadavky na uchádzačov:
Kvalifikačné predpoklady
– predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického asistenta sú uvedené v prílohe č. 6)

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis (europas)
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Úspešný uchádzač pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu:
• doloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
• poskytne na účel preukázania bezúhonnosti okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov

Platové podmienky:
• funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Termíny výberových konaní: 1 kolo: 01.07.2022
2 kolo: 26.08.2022

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, kópiami dokladov a súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte elektronicky na adresu: Pavlina.Sevcikova@radlinskeho.sk do 26.06. 2022. Na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

 

Kontakt:

Mgr. Pavlína Ševčíková
Personalistka
Tel. 0911 797 102

pavlina.sevcikova@radlinskeho.sk

Cirkevná spojená škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín

 

 

Aktuality

Podporte nás 2%

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky
Otvárame aj v šk. roku 2024/25
Deň otvorených dverí bude
(piatok) 26.1.2024
alebo
(pondelok) 29. 1. 2024
o 10:00 v priestoroch školy

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci:

Národný projekt POP III