Vyhľadať
Close this search box.

Maturitné skúšky v školskom roku 2022/2023

(text vo formáte PDF)

Maturitná skúška sa riadi:

Zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláškou č. 224/2022 z. Z. o strednej škole. Realizáciu EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje oddelenie hodnotenia a monitorovania vzdelávania NIV a M.

PREDMETY MS

Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským koná MS zo štyroch vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov):
1. slovenský jazyk a literatúra,
2. anglický jazyk
3. voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov
4. ďalší voliteľný predmet – akýkoľvek predmet zo skupín predmetov, v ktorom sa žiak vzdelával a je uvedený v učebnom pláne školy (okrem výchovných vyučovacích predmetov).

Dobrovoľný predmet

Žiak môže dobrovoľne konať MS aj z ďalších predmetov, v ktorých sa vzdelával a ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu školy. Vykonaním dobrovoľnej MS sa rozumie aj absolvovanie len externej časti MS, internej časti MS, jednej z foriem internej časti MS alebo ich kombinácie. V riadnom skúšobnom období môže žiak vykonať dobrovoľnú skúšku najviac z dvoch predmetov.

Cudzí jazyk

Žiak gymnázia vykoná MS z povinného predmetu zo skupiny cudzích jazykov na úrovni B2.
Ak chce žiak maturovať z ďalšieho cudzieho jazyka, môže si ho vybrať ako ďalší voliteľný predmet (štvrtý predmet) alebo ako dobrovoľný predmet, pričom vykoná iba ústnu formu internej časti MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.

PRIHLÁSENIE NA MS

Žiak posledného ročníka gymnázia do 30. septembra písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si zvolil na MS. Zároveň oznámi aj predmety, z ktorých chce vykonať dobrovoľnú skúšku. Zmenu predmetov, spôsobu vykonania alebo dodatočné prihlásenie na MS žiak písomne oznámi triednemu učiteľovi najneskôr do 15. októbra. V osobitných prípadoch (dlhodobý pobyt v zahraničí, zdravotný stav žiaka) môže riaditeľ školy povoliť iný termín, najneskôr do 31. januára.

Žiak môže vykonať ÚFIČ MS, ak úspešne ukončil posledný ročník gymnázia, a ak vykonal EČ a PFIČ MS, bez ohľadu na výsledok týchto častí (tieto časti koná žiak ešte pred ukončením posledného ročníka štúdia). Žiak môže vykonať MS do troch rokov odo dňa, keď úspešne ukončil posledný ročník gymnázia.

TERMÍNY KONANIA MS
Katalóg cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku je na www.statpedu.sk
Termíny maturitných skúšok v školskom roku 2022/2023:
Externá časť a písomná forma internej časti:

Riadny termín:

Slovenský jazyk a literatúra – 14. marec 2023
Anglický jazyk – 15. marec 2023
Matematika – 16. marec 2023

Náhradný termín:
3.4.2023 – 5.4.2023 a 12.4.2023

Opravný termín:
5.9.2023 – 8.9.2023

Ústna forma internej časti:
22. máj – 26. máj 2023

Žiak sa na opravný termín MS prihlási do 30. júna riaditeľovi školy, alebo v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka (žiak sa naň prihlási riaditeľovi školy do 30. septembra nasledujúceho školského roka). Miesto konania náhradnej a opravnej EČ a PFIČ MS určí žiakovi príslušný OŠ OÚ.

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA MATURITNEJ SKÚŠKY

Z predmetu, ktorý má EČ MS a PFIČ MS (slovenský jazyk a literatúra, povinný predmet zo skupiny cudzích jazykov), žiak úspešne vykoná MS, ak

a) jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %, alebo
b) jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.Z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS (matematika), žiak úspešne vykoná MS, ak

a) jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 (dobrý) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 %, alebo
b) jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 4 (dostatočný) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.
Z predmetu, ktorý nemá EČ MS ani PFIČ MS (všetky ostatné predmety), žiak úspešne vykoná MS, ak jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 4 (dostatočný).

Žiak úspešne vykoná MS, ak úspešne vykoná MS zo všetkých štyroch predmetov, na ktoré bol prihlásený.

Výsledkové listiny žiakov z EČ MS budú do škôl doručené poštou najneskôr 10 dní pred ústnymi maturitami .

„Vo výsledkových listinách bude uvedená úspešnosť žiaka v teste (v percentách), jeho relatívna úspešnosť v porovnaní s celoslovenským výsledkom (percentil) a základné štatistické výsledky školy. Škola musí žiakov informovať o ich výsledkoch najneskôr 10 dní pred termínom konania ústnej formy internej časti MS. Percentuálne vyjadrenie úspešnosti žiaka v teste EČ a dosiahnutý percentil sa uvádzajú na maturitnom vysvedčení.”

Hodnotenie dobrovoľnej MS

Žiak neúspešne vykoná MS z dobrovoľného predmetu, ak v EČ MS nezíska úspešnosť vyššiu ako 33 %, v PFIČ MS nezíska úspešnosť vyššiu ako 25 %, v ÚFIČ MS je jeho hodnotenie 5 (nedostatočný) alebo si vyžreboval zadanie, ale naň neodpovedal. Tieto skutočnosti nemajú vplyv na úspešné vykonanie MS a na vysvedčení sa neuvádzajú.

UKONČENIE MS A ŠTÚDIA

Ak žiak neospravedlní svoju neúčasť na MS alebo jeho ospravedlnenie nebude uznané, posudzuje sa, akoby dňom nasledujúcim po termíne konania skúšky štúdium zanechal (prestáva byť žiakom školy).

Neúčasť na MS z dobrovoľného predmetu nie je potrebné ospravedlňovať, pri neúčasti sa žiak nehodnotí.

Z organizačných dôvodov je však vhodné sa ospravedlniť aspoň týždeň pred začiatkom každej časti MS.

Ak sa žiak na niektorej časti MS správa nevhodným spôsobom, predseda PMK alebo dozerajúci učiteľ jeho skúšku preruší. Ak predseda PMK nedovolí žiakovi v skúške pokračovať, ďalší postup ošetruje Usmernenie MŠVVaŠ SR ku konaniu maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia. Napr. ak bola žiakovi prerušená EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry, žiak už ďalej MS nekoná. Celú maturitnú skúšku, t. j. EČ, PFIČ a ÚFIČ MS vykoná zo všetkých predmetov až v riadnom termíne nasledujúceho školského roka.

Žiakovi, ktorý úspešne vykonal MS, sa do piatich dní od konania poslednej časti MS vydá vysvedčenie o MS, na ktorom je uvedené hodnotenie jednotlivých častí MS a dátum konania poslednej časti MS. Ak je EČ alebo PFIČ MS vykonaná v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka poslednou časťou MS, vysvedčenie o MS sa žiakovi vydá najneskôr do 10 dní od vykonania skúšky.

Dňom nasledujúcom po dni, keď žiak úspešne vykonal MS, prestáva byť žiakom školy. Ak žiak nevykonal v určenom termíne MS a bola mu povolená opravná skúška, odklad skúšky alebo jej opakovanie, zachovávajú sa mu práva a povinnosti žiaka do konca školského roka, v ktorom mal štúdium ukončiť. Zánikom práv a povinností žiaka nie je dotknutá možnosť žiaka vykonať MS.

 (text vo formáte PDF)

Aktuality

Týždeň s Aladinom

V týždni 25.3. – 29.3. sme sa vydali do rozprávky Aladin. Čítali sme si rozprávku, používali sme aplikáciu Readmio, vypracovali sme si pracovné listy z

Čítať viac »

Noc s Andersenom

V týždni 11. – 15. 3. sme sa celý prvý stupeň zapojili do medzinárodnej aktivity Noc s Andersenom. Tvorili sme na rozprávku Snehová kráľovná. Pracovali

Čítať viac »
Podporte nás 2%

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky
Otvárame aj v šk. roku 2024/25
Deň otvorených dverí bude
(piatok) 26.1.2024
alebo
(pondelok) 29. 1. 2024
o 10:00 v priestoroch školy

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci:

Národný projekt POP III