Poskytovanie dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022

Od nového školského roka 2021/2022 sa ruší plošné poskytovanie dotácie na stravu pre deti v materských školách (predškoláci) a základných školách (1. a 2. stupeň).
V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí.
Dotáciu je možné poskytnúť už iba dieťaťu:
a) ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (Potvrdenie ÚPSVaR),
b) ktoré žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima
(Potvrdenie ÚPSVaR)
c) ktorého rodičia si neuplatňujú nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa
(daňový bonus) vo veku od 6 – 15 rokov (Čestné vyhlásenie).
d) v poslednom ročníku MŠ, na ktoré si z dôvodu nedovŕšenia veku 6 rokov rodič nemohol uplatniť daňový bonus (Čestné vyhlásenie)
e) v ZŠ, ktoré už dovŕšilo 15 rokov, a rodič si nemohol uplatniť nárok daňový bonus (z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky) (Čestné vyhlásenie)

Ak spĺňate podmienky podľa bodu a) b):
Rodič je povinný vyžiadať si Potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny príslušného podľa trvalého bydliska.
Toto potvrdenie je nevyhnutné predložiť Cirkevnej spojenej škole (konkrétne Zariadeniu školského stravovania) podľa možností najneskôr do 3.8.2021, aby bolo možné dotáciu na stravu vyplácať už od septembra 2021.
Je možné požiadať o dotáciu aj počas školského roka, vždy do 10. dňa, mesiac vopred.

Ak spĺňate podmienky podľa bodu c) d) e):
Rodič je povinný doručiť čestné vyhlásenie Cirkevnej spojenej škole (konkrétne Zariadeniu školského stravovania). Čestné vyhlásenie postačuje podpísať jedným z rodičov, nakoľko uvedené vyhlasuje za celú domácnosť.
Toto čestné vyhlásenie je nevyhnutné predložiť najneskôr do 3.8.2021.
Je možné požiadať o dotáciu aj počas školského roka, vždy do 10. dňa mesiac vopred.

Ak nastane zmena a zákonný zástupca požiada o daňový bonus v priebehu roka, alebo na konci zúčtovacieho obdobia a neoznámi to škole (poberá dotáciu na stravu a zároveň si uplatní daňový bonus), v takom prípade je dotácia na stravu pre dieťa poskytovaná neoprávnene od dátumu uplatnenia si daňového bonusu a zákonný zástupca je povinný vrátiť všetky finančné prostriedky, ktoré mu boli poskytnuté

Aktuality

Pekné leto!

Pekné leto prajú všetci zamestnanci Cirkevnej spojenej školy! (aj tí, ktorí na fotografii nie sú, ale ešte sa pokúsime doplniť;-)    

Čítať viac »

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: