Poskytovanie dotácií na stravu v školskom roku 2022/2023

Dňa 01. 07. 2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z.
čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.
Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom je možné poskytnúť dieťaťu:
a) ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (Potvrdenie ÚPSVaR)
b) ktoré žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (Potvrdenie ÚPSVaR)
c) ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (daňový bonus), ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku (Čestné vyhlásenie slovak-українська)
d) V ZŠ, ktoré už dovŕšilo 15 rokov veku a rodič si na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus v sume 40 € mesačne (Čestné vyhlásenie cestne-vyhlasenie-slovak-українська)
(príklad: ak dieťa v mesiaci dovŕši 15 rokov má na tento mesiac poslednýkrát nárok na daňový bonus v sume 70 €, od nasledujúceho mesiaca poberá daňový bonus v sume 40 € a zároveň má nárok na dotáciu na stravu)

Aktuality

Požehnaný Advent!

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: