CVČ 2021-22 Tlačiť
Užívateľské hodnotenie: / 3
SlabéDobré 
Napísal Mgr. Ľudovit Mačor   
Piatok, 28 August 2015 12:29

>Ponuka krúžkov a týždenný rozvrh ZÚ v CVČ 2021-22 (formát PDF)<
(Začiatok činnosti záujmových útvarov 20. 9. 2021)

>ROZVRH<
>Týždenný rozvrh ZÚ v CVČ pri CSŠ  v šk. roku 2021/22
<

>Prihláška do krúžku (záujmového útvaru 2021-22) (formát DOC)<
>Žiadosť o prijatie dieťaťa do centra voľného času pri CSŠ (formát DOC)<
>Vnútorný predpis o poplatkoch v materskej škole, ŠKD a CVČ platný od 1.9.2021 do 31.8.2022<

----------------

Základné informácie o záujmovej činnosti v CVČ pri CSŠ, Okružná 2062/25, 026 01 Dolný Kubín

Činnosť CVČ pri CSŠ bude spustená 20.9.2021.

Poplatky za ZÚ:

Žiak navštevujúci záujmový útvar v CVČ  s finančnou dotáciou od obce a s VP   3 €/mesiac
Žiak navštevujúci záujmový útvar v CVČ  bez finančnej dotácie od obce s VP    6 €/mesiac

*VP – (Vzdelávací poukaz), ktorý škola vydá žiakovi do 11.9.2021

Dieťa navštevujúce MŠ v CSŠ    3 €/mesiac

  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
    k dávke v hmotnej núdzi - v zmysle z.č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
    a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   0 € / mesiac
  • žiak, ktorý má prerušenú dochádzku do centra voľného času na viac ako 30
    po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom 0 € / mesiac

Tento príspevok prosíme uhradiť vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Platbu za ZÚ v CVČ prosíme uhradiť na číslo účtu: SK86 0200 0000 0041 3148 1957
Je potrebné zadať variabilný symbol žiaka viditeľný na edupage  žiaka.
Do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa, ZÚ.

>Ponuka krúžkov a týždenný rozvrh ZÚ v CVČ 2021-22 (formát PDF)<
(Začiatok činnosti záujmových útvarov 20. 9. 2021)

>ROZVRH<
>Týždenný rozvrh ZÚ v CVČ pri CSŠ  v šk. roku 2021/22
<

>Prihláška do krúžku (záujmového útvaru 2021-22) (formát DOC)<
>Žiadosť o prijatie dieťaťa do centra voľného času pri CSŠ (formát DOC)<
>Vnútorný predpis o poplatkoch v materskej škole, ŠKD a CVČ platný od 1.9.2021 do 31.8.2022<

Posledná úprava Utorok, 31 August 2021 19:28