Domov

Hlavné menu

Staň sa našim žiakom!

knižnica

otvaracie hodiny

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+ZÁPIS do 1. ročníka PDF Tlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal riaditeľ školy   
Utorok, 09 Marec 2021 15:22

AKTUÁLNE PREBIEHA

ZÁPIS  do 1. ročníka ZŠ

Cirkevná spojená škola, Základná škola s materskou školou A. Radlinského,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Vás pozýva na
ZÁPIS do 1. ročníka
pre školský rok 2021/2022, ktorý sa uskutoční:
15. – 16. apríla 2021, s možnosťou do 30. apríla 2021
elektronickou formou bez prítomnosti detí: elektronická prihláška

Vyplnenú elektronickú prihlášku vytlačte, podpíšte a vložte do poštovej schránky pri hlavnom vchode do školy
v termíne do ukončenia zápisu (30. apríla 2021).
Tí, ktorí nemajú možnosť vytlačiť prihlášku, prosíme, kontaktujte nás!

Prosíme vás, aby ste pri zadávaní údajov boli dôslední, používali diakritiku a vždy si detailne skontrolovali ich správnosť. Tieto údaje budú

zaradené do školského administratívneho systému a niektoré z nich budú uvedené vo vysvedčeniach, žiadostiach, potvrdeniach a v korešpondenčnej či elektronickej komunikácii medzi vami a našou školou. Nemusíte mať obavy. Vaše údaje k nám putujú šifrovanou komunikáciou, nakladanie s údajmi je riadené schváleným bezpečnostným  projektom, Zákonom o ochrane osobných údajov a politikou nariadenia GDPR.
Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré do 31.08. 2021 (vrátane) dovŕšia vek 6 rokov  a tiež deti, ktoré mali odloženú povinnú školskú dochádzku.
Overenie údajov dieťaťa poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční pedagogickými pracovníkmi do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

V prípade otázok týkajúcich sa organizačných záležitostí kontaktujte:
Zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ: Mgr. Jana Mešková, 0911 498 021, jana.meskova@radlinskeho.sk alebo
Riaditeľ školy: Mgr. Ľudovít Mačor,
0911 876 026, ludovit.macor@radlinskeho.sk
Ak budete mať záujem ohľadne konzultácie ohľadne školskej zrelosti obráťte sa na odborných zamestnancov našej školy:
Školský špeciálny pedagóg: Ing., Mgr. Lenka Kalužová,
lenka.kaluzova@radlinskeho.sk

Ďalšie informácie k zápisu:

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 4. týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky (žiadosť o odklad: na stiahnutie DOC / PDF), súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa  pri zápise nevyžaduje, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Pri zápise je nutný podpis-súhlas oboch zákonných zástupcov. V prípade, že prihlášku nemôže podpísať jeden z rodičov (zákonný zástupca), je potrebné priniesť alebo poslať splnomocnenie neprítomného zákonného zástupcu.
(Splnomocnenie: na stiahnutie DOC / PDF)

Predčasné zaškolenie žiakov
Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nevyžaduje, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne.

 

Osobné overenie údajov (poskytnutie rodného listu dieťaťa, overenie totožnosti zákonných zástupcov, podpísanie žiadosti a iné ...) aj priamy kontakt s dieťaťom bude možný po dohode. O možnosti osobného stretnutia Vás budeme informovať prostredníctvom emailu, ktorý uvediete v elektronickej prihláške.
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa zápisu kontaktujte:

Zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ: Mgr. Jana Mešková, 0911 498 021, jana.meskova@radlinskeho.sk alebo
Riaditeľ školy: Mgr. Ľudovít Mačor,
0911 876 026, ludovit.macor@radlinskeho.sk
Ak budete mať záujem ohľadne konzultácie ohľadne školskej zrelosti obráťte sa na odborných zamestnancov našej školy:
Školský špeciálny pedagóg: Ing., Mgr. Lenka Kalužová,
lenka.kaluzova@radlinskeho.sk

Posledná úprava Štvrtok, 15 Apríl 2021 11:14
 
Sobota, 17. Apríl 2021

Dnes má meniny
Rudolf
Zajtra má meniny
Valér

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,
či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?
Využi anonymné linky pomoci:

Erasmus+ 2020-22

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom
v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1

------

wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
158 764,84 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ:
142 052,75 EUR

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Internetové odkazy

Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva