Domov

Hlavné menu

knižnica

otvaracie hodiny

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+Pokyny riaditeľa školy k výchovno-vzdelávaciemu procesu od 1. 9. 2020 PDF Tlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal Ľudovít Mačor   
Štvrtok, 27 August 2020 15:16

Pokyny riaditeľa školy k výchovno-vzdelávaciemu procesu od 1. 9. 2020 (MŠ, ZŠ, gymnázium, ŠKD, CVČ a ŠJ)

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci,

od 1. septembra 2020 sa začína nový školský rok so sprísnenými hygienickými opatreniami. Žiadam všetkých, aby sa riadili pokynmi Cirkevnej spojenej školy, Okružná 2062/25, Dolný Kubín od 1. septembra 2020.

Cieľom školy je zabezpečiť bezpečné prostredie, z tohto dôvodu Vás žiadam o zodpovednosť a spoluprácu pri nahlasovaní zmeny zdravotného stavu Vášho dieťaťa. Uvedené opatrenia majú preventívny charakter a ich dodržiavanie je v záujme zdravia učiteľov, žiakov, rodičov a aj verejnosti.

Organizačné zmeny v prevádzke MŠ od 1. 9. 2020

Prevádzkové pokyny:

 • Počet detí v triedach je daný podľa vekovej skupiny, stanovený škols. zákonom.
 • Materská škola bude otvorená štandardne, t. j. od 6:30 do 16:30
 • Zoznam detí podľa tried bude zverejnený 1. 9. 2020 v predsieni vchodu do MŠ „A“.
 • V čase od 8:00 do 11:30 a od 12:15 do 14:30 bude MŠ z bezpečnostných dôvodov, ako obvykle, zamknutá.

Príchod a odchod  detí do a z MŠ:

 • Deti sa stretnú na pol hodiny v 1.triede od 6:30 do 7:00

a popoludní sa spoja na pol hodiny v 1. triede od 16:00 do 16:30

 • Pre vstup do materskej školy budú k dispozícii obidve vonkajšie brány, ale iba jeden vchod do budovy MŠ - „A“. Vchody „B“ (zadný, pri dopravnom ihrisku) a „C“ (z vestibulu školy) budú dočasne zatvorené. *
 • Do predsiene vchodu „A“ vstupujú maximálne traja dospelí s deťmi MŠ a dodržujú medzi sebou bezpečné odstupy.*
 • Ostatní rodičia čakajú s deťmi na vstup do škôlky pred budovou.*
 • Jedno dieťa môže sprevádzať len jeden zákonný zástupca.*
 • V predsieni vchodu „A“ si sprevádzajúca osoba vydezinfikuje ruky a bude mať na tvári ochranné rúško.*
 • Deti materskej školy rúško na tvári mať nemusia.
 • Pri prechodových dverách vchodu „A“ materskej školy sa bude vykonávať ranný zdravotný filter s meraním telesnej teploty dieťaťa (bezdotykovým teplomerom). V prípade, že nameraná teplota bude 37-37,5 °C, po 5 min. sa opakovane zmeria. Ak teplomer ukáže naďalej 37-37,5 °C a viac, urobí sa 3. meranie; ak bude telesná teplota stále viac ako 37,2 °C, rodič svoje dieťa zoberie späť domov a urobí zdravotné opatrenia podľa svojho uváženia.
 • Materská škola v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen Covid 19) dieťa nepreberie.
 • Rodič, (zákonný zástupca, alebo poverená osoba) odovzdá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy vyplnený ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK (kliknite na podčiarknutý text pre stiahnutie), a  po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní viac ako tri dni, vyplní  tlačivo Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa(kliknite na podčiarknutý text pre stiahnutie) (že dieťa  neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie)
 • Sprevádzajúca osoba vojde do šatne a zdrží sa iba nevyhnutné minimum času na odovzdanie dieťaťa učiteľke.*
 • Deti do materskej školy nenosia z domu žiadne hračky.
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška dieťaťa do jeho skrinky.
 • Preberanie dieťaťa z materskej školy prebieha za rovnakých podmienok*, ale bez merania teploty.

Denný režim:

Časový harmonogram aktivít v MŠ ostáva nezmenený.

 • Stravovanie detí materskej školy sa bude realizovať oddelene od žiakov ZŠ, a to v priestoroch školskej jedálne, za hygienických podmienok, stanovaných vedúcou školskej jedálne. 1. a 2. trieda MŠ od 11:00 do11:30, 3. a 4. trieda MŠ od 11:30 do12:00.
 • Spálne – každá trieda odpočíva obvyklým spôsobom vo svojich priestoroch, ležadlá budú od seba podľa možností vzdialené, posteľná bielizeň sa bude vymieňať 1x za 2 týždne obvyklým spôsobom.
 • Toalety - každá skupina bude používať vlastné toalety, v nich dezinfekčné tekuté mydlá a jednorazové utierky tváre a rúk.

Hygienické opatrenia:

 • Učiteľky MŠ rúško vo svojej triede počas výchovno-vzdelávacích a hrových činností mať nemusia, pri opustení priestorov skupiny áno.
 • Počas celého pobytu detí v MŠ sa bude klásť zvýšený dôraz na hygienu – ich osobnú, ako aj celých priestorov MŠ(4x denne) a taktiež predmetov, s ktorými môžu deti prísť do kontaktu (hračky, kľučky, atď). Zodpovední sú všetci zamestnanci MŠ.
 • Upratovačky zabezpečia, aby smetné koše nemali uzáver.
 • Priestory jednotlivých tried budú pravidelne a intenzívne vetrané.
 • Deti z jednotlivých tried sa počas pobytu v materskej škole nebudú spolu stretávať, prípadne iba minimálne, učiteľky budú činnosti organizovať oddelene, v rôznych priestoroch; maximálny čas deti budú (podľa počasia) tráviť vonku, vo vzdialených častiach areálu ŠD, alebo na vychádzkach v okolí MŠ.
 • Pravidlá správania pre deti budú vyznačené veku primeranými, zrozumiteľnými, učiteľkami vysvetlenými piktogramami.

Zdravotné opatrenia:

 • V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 v materskej škole, vo svojej skupine učiteľka bezodkladne túto skutočnosť oznámi riaditeľovi školy, ktorý vzniknutú situáciu rieši so zriaďovateľom, príslušným RÚVZ, ďalšími zamestnancami školy, zákonnými zástupcami. Dieťa s možnými príznakmi na COVID-19 izoluje do príchodu zákonného zástupcu v miestnosti vo vestibule školy, ktorá slúži ako izolačná miestnosť.
 • V prípade, že je u dieťaťa podozrenie, alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v domácom prostredí, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje príslušnú učiteľku  a riaditeľa školy.
  Príloha 5 – Podmienky vstupu do školy (26.8.2020)
  > pozrite si zásadné pravidlá - opatrenia (fázy) <
Organizačné zmeny v prevádzke ZŠ, gymnázium, ŠKD, CVČ, ŠJ od 1. 9. 2020

Povinnosti zákonného zástupcu:

Povinnosti žiaka:

 • žiak 1. stupňa nemusí používať ochranné rúško počas vyučovania v učebni, používa ochranné rúško počas pohybu mimo učebne v celom areáli školy,
 • žiak 2. stupňa používa ochranné rúško počas celého pobytu v priestoroch školy a učebniach, okrem konzumácie vlastného jedla alebo jedla v školskej jedálni,
 • rešpektuje a riadi sa organizačnými pokynmi pre zákonných zástupcov žiakov, učiteľov a zamestnancov školy,
 • žiaci sa nebudú presúvať do jednotlivých tried, vyučovanie všetkých predmetov sa uskutočňuje v kmeňových učebniach min. do 14. 9. 2020.

V prípade náhlej zmeny zdravotného stavu alebo podozrenia na infekčné ochorenie bude Vaše dieťa izolované a umiestnené v pavilóne školskej knižnice pod dozorom zamestnanca školy. Následne bude kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý si prevezme svoje dieťa do domácej starostlivosti.

Slávnostné začatie školského roka sa uskutoční svätou omšou v kostole sv. Kataríny o 9.00. Možnosť svätej spovede od 8.00.

Po ukončení sv. omše odchod  žiakov do školy po triedach v sprievode triedneho učiteľa. Vstup cez hlavný  vchod, kde bude vykonaný ranný filter (odovzdanie zdravotných dotazníkov, dezinfekcia rúk).

Žiaci 1. ročníka prichádzajú do školy cez hlavný vchod v doprovode jedného rodiča. Postupujú podľa zásady ROR (rúško, odstup, ruky).

Školské stravovanie

Stravovanie všetkých žiakov je zabezpečené v školskej jedálni a organizácia odberu stravy bude nastavená tak, aby sa žiaci nestretávali pred školskou jedálňou z jednotlivých tried.

Školský klub detí

Škola sa pre žiakov otvára od 6.30. Poobedná služba ŠKD končí o 16.30. Počas rannej a poobednej služby v ŠKD musia mať deti ma tvári rúško.

Prosíme zákonných zástupcov detí, aby do prihlášky uviedli presný čas odchodu dieťa z ŠKD. Zmenu odchodu dieťaťa prosíme nahlásiť prostredníctvom SMS. Žiak bude čakať pred hlavným vchodom školy. Týmto chceme predísť Vášmu zbytočnému čakaniu na dieťa pred budovou školy.

CVČ

Poobedná služba CVČ začína o 13.30 a končí podľa rozvrhu krúžkovej činnosti. Žiaci v CVČ majú na tvári rúško.Prosíme zákonných zástupcov detí, aby uviedli presný čas, kedy dieťa odchádza z krúžkovej činnosti samé a bude čakať pred hlavným vchodom školy.

Na záver

Pokiaľ je to možné, komunikujte so svojimi učiteľmi telefonicky a emailom. Návštevy s pedagogickými a odbornými zamestnancami je potrebné dohodnúť si vopred. Všetci učitelia majú služobné emailové adresy v tvare: meno.priezvisko @ radlinskeho.sk Zoznam zamestnancov (učiteľov): https://www.radlinskeho.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=104

Príloha 5 – Podmienky vstupu do školy - ZŠ (26.8.2020)

Príloha 1 – Podmienky vstupu do školy - gymnázium (26.8.2020)

Príloha 4 – Dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka - gymnázioum (26.8.2020)

> pozrite si zásadné pravidlá - opatrenia (fázy) <

Prajem všetkým pevné zdravie, veľa trpezlivosti a radosti z úspechov v škole, ako aj v osobnom živote.

Ďakujem za pochopenie

Posledná úprava Streda, 02 September 2020 15:10
 
Utorok, 29. September 2020

Dnes má meniny
Michal
Zajtra má meniny
Jarolím

Erasmus+ 2020-22

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)
wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
167 120,88 €
Výška finančnej podpory z EÚ:
158 764,84 €

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Internetové odkazy

Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva