Domov O škole Základná škola ZÁPIS do 1. ročníka

Hlavné menu

Staň sa našim žiakom!

Vianočná Besiedka v MŠ 2017

knižnica

otvaracie hodiny

ŠŠ TV - jún 2016

Klub Meteor

 

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+ZÁPIS do 1. ročníka PDF Tlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal spravca   
Štvrtok, 02 Apríl 2020 21:01

> ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA <  >Prečo práve naša škola?< > Ďalšie informácie k zápisu <

Cirkevná spojená škola,  Základná škola s materskou školou A. Radlinského, Okružná 2062/25, Dolný Kubín
Vás pozýva na

ZÁPIS  do 1. ročníka
pre školský rok 2020/2021, ktorý sa uskutoční
do 30. apríla 2020
elektronickou formou bez prítomnosti detí.

Vyplnenú elektronickú prihlášku vytlačte, podpíšte a vložte do poštovej schránky pri hlavnom vchode do školy v termíne do ukončenia zápisu.
Tí, ktorí nemajú možnosť vytlačiť prihlášku, prosíme, kontaktujte nás!

Prosíme vás, aby ste pri zadávaní údajov boli dôslední, používali diakritiku a vždy si detailne skontrolovali ich správnosť. Tieto údaje budú zaradené do školského administratívneho systému a niektoré z nich budú uvedené vo vysvedčeniach, žiadostiach, potvrdeniach a v korešpondenčnej či elektronickej komunikácii medzi vami
a našou školou. Nemusíte mať obavy. Vaše údaje k nám putujú šifrovanou komunikáciou, nakladanie s údajmi je riadené schváleným bezpečnostným  projektom, Zákonom o ochrane osobných údajov a politikou nariadenia GDPR.

Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré do 31.08. 2020 (vrátane) dovŕšia vek 6 rokov  a tiež deti, ktoré mali odloženú povinnú školskú dochádzku.

Overenie údajov dieťaťa poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční pedagogickými pracovníkmi do dvoch týždňov
od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

V prípade otázok týkajúcich sa organizačných záležitostí kontaktujte:
Zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ: Mgr. Jana Mešková, 0911 498 021,
jana.meskova@radlinskeho.sk alebo
Riaditeľ školy: Mgr. Ľudovít Mačor, 0911 876 026, ludovit.macor@radlinskeho.sk
Ak budete mať záujem ohľadne konzultácie ohľadne školskej zrelosti obráťte sa na odborných zamestnancov našej školy:
Školský špeciálny pedagóg: Ing., Mgr. Lenka Kalužová,
lenka.kaluzova@radlinskeho.sk

Ďalšie informácie k zápisu:

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.

Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky (žiadosť o odklad: na stiahnutie DOC / PDF), súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa  pri zápise nevyžaduje, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Pri zápise je nutný podpis-súhlas oboch zákonných zástupcov. V prípade, že prihlášku nemôže podpísať jeden z rodičov (zákonný zástupca), je potrebné priniesť alebo poslať splnomocnenie neprítomného zákonného zástupcu. (Splnomocnenie: na stiahnutie DOC / PDF)

Predčasné zaškolenie žiakov
Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nevyžaduje, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne.

Vážení rodičia, zápisom dieťaťa do 1. ročníka v našej škole nám prejavujete veľkú dôveru. Veľmi si to vážime.

> ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA <  >Prečo práve naša škola?< > Ďalšie informácie k zápisu <

Prečo práve naša škola?

 • Vzdelávanie v kresťanskom duchu (duchovné obnovy žiakov, raz týždenne sv. omša v školskej kaplnke, osobité slávenia kresťanských sviatkov, ďalšie duchovné aktivity s pánom kaplánom určeným pre školu ).
 • Rodinné prostredie a intenzívnejší individuálny prístup.
 • Kvalitný Inovovaný školský vzdelávací program, kde sú školou dotované hodiny cudzieho jazyka od 1. ročníka, matematiky a iných prírodovedných predmetov.

 • Vzdelávanie pod jednou strechou: MŠ, ZŠ, OSEMROČNÉ GYMNÁZIUM
 • Vyučovanie zabezpečuje kolektív kvalifikovaných a sústavne odborne vzdelávajúcich sa pedagógov.
 • Vyučovanie pomocou nových pedagogických metód.

 • Ponúkame odborné učebne na cudzie jazyky, hudobnú výchovu, počítačové učebne, školskú knižnicu, kuchynku,  možnosť interaktívneho vyučovania v každej učebni, IKT, WIFI pripojenie na Internet, školský klub detí, telocvičňa, posilňovňa, atletická dráha, ihrisko, tenisový a volejbalový kurt, kaplnka, vlastná školská jedáleň, elektronický dochádzkový systém, možnosť elektronického prihlasovania a odhlasovanie zo stravy, elektronické platby...
 • Plavecký výcvik, lyžiarsky výcvikový kurz, školu v prírode, exkurzie, výlety, medzinárodné projekty, Erasmus+.
 • Súťaže a predmetové olympiády.
 • Školskú záhradu pre pohybové aktivity.
 • Bohatú záujmovú činnosť v CVČ: široký výber krúžkových a mimoškolských záujmových aktivít.
 • Školské športové stredisko zamerané na biatlon a bežecké lyžovanie.
 • Odbornú pomoc špeciálneho pedagóga a asistenta učiteľa.
 • Starostlivosť o zdravotne znevýhodnených a nadaných žiakov.
 • Pestrú činnosť v ŠKD od 6:15 -7:30 a od 11:20- 16:30.

> ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA <  >Prečo práve naša škola?< > Ďalšie informácie k zápisu <

Posledná úprava Štvrtok, 02 Apríl 2020 21:15
 

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
167 120,88 €
Výška finančnej podpory z EÚ:
158 764,84 €

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Nedeľa, 7. Jún 2020

Dnes má meniny
Róbert
Zajtra má meniny
Medard

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Internetové odkazy

Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva